Drukuj

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy MOSiR Kamień Pomorski

30 marca br. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim ogłosił konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego. Oferty można składać do 10 kwietnia 2017 roku do godz. 9.00. Wymiar czasu pracy - 1/2 etatu, elastyczne godziny pracy, możliwość potraktowania pracy jako dodatkowej.

księgowy

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące niezbędne wymagania zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 885 ze zmianami):

1) posiadać obywatelstwo polskie,
2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
3) spełniać jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
4) kandydatem nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:
1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi,
3. odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
4. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności finansowych z planem finansowym,
7. sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki, wymaganych analiz, planów finansowych.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim pod adresem: www.mosirkamienpom.naszbip.pl/ogloszenia-o-naborze-na-wolne-stanowiska-urzednicze

KALF

Pogoń Szczecin FS

Szkoła Tańca

  • keep.jpg

BIP