Regulamin Porządkowy Hali Widowiskowo Sportowej 

 1. Regulamin obowiązuje w Hali Widowiskowo Sportowe przy ul. Wolińskiej 9 w Kamieniu Pomorskim zwanej dalej Halą. 
 2. Osoby przebywające na terenie Hali podlegają przepisom niniejszego regulaminu. Wejście do hali oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację
 3. Właścicielem Hali jest Gmina Kamień Pomorski. W imieniu Gminy Halą administruje Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim zwany dalej Zarządcą.
 4. Hala jest przeznaczona do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, zajęć szkolnych klubów sportowych, prowadzenia przez zorganizowane grupy innych zajęć sportowych.
 5. Hala może być wykorzystana w innym celu niż sportowym po otrzymaniu zgody Zarządcy. 
 6. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na Hali tylko pod opieką nauczyciela, trenera lub innego dorosłego opiekuna.
 7. Na Hali nie mogą przebywać osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu czy innych środków odurzających. Na Hali obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu. 
 8. Obsługa Hali jest upoważniona do kontroli osób celem stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.
 9. Na Hali obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 10. Korzystać z Hali mogą osoby posiadające czyste obuwie sportowe, odpowiedni strój oraz posiadające tytuł do korzystania z Hali, tj.: odbywają zajęcia szkolne, lub inne zajęcia zgłoszone do grafika Hali, wykupiły karnet lub opłaciły godziny korzystania z Hali, albo są uczestnikiem organizowanych na Hali rozgrywek. Powyższy zapis nie dotyczy publiczności.
 11. Obsługą sprzętu sportowego i wyposażenia Hali zajmuje się Pracownik Hali; Konserwator lub Instruktor. Zabrania się samodzielnego rozstawiania słupków, bramek, rozwieszania siatek, opuszczania koszy i kurtyn, itp.
 12. Użytkownicy korzystający odpłatnie z Hali mają prawo żądać od Instruktora – pracownika Hali, aby rozstawił sprzęt sportowy, udzielił instruktażu i wskazówek w zakresie przepisów i technik gry, oraz aby  dla nich sędziował lub obsługiwał tablicę wyników.
 13. Zabrania się korzystania z Hali i wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 
 14. Za stan Hali, sprzętu i wyposażenia podczas lekcji i zajęć UKS odpowiadają nauczyciele prowadzący zajęcia oraz  dyrektorzy szkół, a w przypadku innych niż szkolne grup – opiekunowie lub osoby dorosłe, którym została udostępniona Hala.
 15. Za bezpieczeństwo korzystających z Hali odpowiadają prowadzący zajęcia (nauczyciele i opiekunowie). 
 16. Kluczyki do szafek ubraniowych dla korzystających odpłatnie z Hali, wydawane są na portierni. Kluczyk w czasie zajęć na Hali należy trzymać przy sobie i zwrócić go na portiernię przy wyjściu z Hali. Ryzyko utraty rzeczy pozostawionych w szatni spoczywa na użytkowniku.
 17. Każda klasa, drużyna lub grupa odpowiedzialna są za ład i porządek na Hali, w szatniach, toaletach i łazienkach.
 18. Każdy, kto przebywa w obiekcie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodzić  i nie zagrażać innym.
 19. Uczestnicy imprez w hali zobowiązani są stosować się do zarządzeń policji, straży pożarnej, służby porządkowej i obsługi Hali oraz zaleceń spikera przekazywanych przez radiowęzeł.
 20. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być drożne  i przygotowane w każdej chwili do otwarcia.
 21. Każdy wypadek podczas zajęć należy zgłaszać pracownikowi Hali.
 22. Zarządca może czasowo zakazać wstępu na Halę osobie, która dopuściła się na Hali aktu wandalizmu, czynu chuligańskiego, pobicia, ubliżała sędziom, pracownikom Hali czy innym uczestnikom zajęć, spożywała alkohol na terenie Hali lub w inny sposób rażąco naruszyła niniejszy regulamin.

 

Kamień Pomorski 1 lipca 2007

 

 

KALF

Pogoń Szczecin FS

Szkoła Tańca

 • keep.jpg