Regulamin Stadionu Miejskiego

Regulamin Stadionu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

 1. Właścicielem obiektu jest Gmina Kamień Pomorski, w której imieniu zarządza nim Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 9.

2. MOSiR świadczy usługi na rzecz klubów, szkół i stowarzyszeń w zakresie wynajmu i użyczenia urządzeń sportowych Stadionu.

3. W czasie użytkowania obiektu za porządek i bezpieczeństwo odpowiedzialny jest użytkownik.

4. Zabrania się:

• Korzystania z obiektu bez zgody MOSiR-u,

• Wjazdu pojazdów na teren obiektu,

• Przebywania w porze nocnej,

• Spożywania i wnoszenia alkoholu,

• Wprowadzania psów.

Regulamin Stadionu dla potrzeb imprez masowych

Niniejszym regulamin jest opracowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

(Dziennik Ustaw Nr 106)

1. Administratorem Stadionu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim. Organizator imprez organizowanych na Stadionie korzysta z uprawnień Administratora określonych niniejszym regulaminem.

2. Stadion jest miejscem, na którym rozgrywane są mecze piłki gier zespołowych oraz organizowane są inne imprezy sportowe, kulturalne itp.

3. Administrator zastrzega sobie wyłączne prawo do selekcji osób wpuszczanych na teren Stadionu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów meczów, bez zapowiedzenia i z wyłączeniem odpowiedzialności.

5. Przebywać na terenie Stadionu oraz korzystać z urządzeń sportowych mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważny bilet, identyfikator, dowód tożsamości, abonament lub inny dokument wydany przez organizatora imprezy uprawniający do przebywania na obiekcie.

6. Każda osoba wchodząca na teren Stadionu jest zobowiązana do okazania służbie porządkowej, bez wezwania, bilet lub inny dowód upoważniający do wstępu. Służba porządkowa ma prawo do sprawdzenia dowodu tożsamości. Każda osoba wchodząca zobowiązana jest do zachowania biletu w celu ponownej kontroli lub do ewentualnego zwrotu opłat.

7. Zabrania się wnoszenia na Stadion: napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających i psychotropowych, broni, środków pirotechnicznych, butelek, puszek, kijów, instrumentów z napędem mechanicznym i innych przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i imprezy.

8. Służba porządkowa uprawniona jest do kontrolowania osób wchodzących oraz już przebywających na obiekcie, w celu stwierdzenia, czy nie stanowią one zagrożenia dla bezpieczeństwa imprezy będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków, wnosząc broń lub inne niebezpieczne przedmioty. Alkohol, broń, środki pirotechniczne i inne przedmioty ulegają w takim przypadku konfiskacie, a osoby je wnoszące podlegają karze unieważnienia identyfikatorów.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczania lub do usuwania z Stadionu osób będących pod wpływem alkoholu oraz tych, którzy nie zezwolą na kontrolę osobistą przez służby porządkowe. Osoby te nie mają prawa do zwrotu kosztów biletów.

10. Zakazuje się:

-posiadanie na Stadionie niedozwolonych środków i produktów (patrz pkt. 6),

-wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla widzów, tj. boisko, pomieszczenia służbowe, płoty, maszty itp.,

-przemieszczania się do sektorów oraz zajmowania miejsc nie posiadając upoważniającego do tego biletu,

-rzucania jakichkolwiek przedmiotów na boisko,

-używania wulgarnego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek, obrażania innych osób,

-wzniecania ognia i zapalania petard,

-zapalania fajerwerków,

-wywieszania na ogrodzeniach trybun flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokujących,

-używania "kominiarek" lub innego maskowania się utrudniającego identyfikację,

-pisania na budowlach, urządzeniach - ich malowania i oklejania,

-załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania Hali,

-sprzedawania towaru, kart wstępu, rozdawania druków reklamowych oraz przeprowadzania zbiórek pieniędzy czy innych akcji - bez pisemnej zgody Administratora.

11. Administrator będzie udzielał zgody na transmisje i nagrania radiowe oraz telewizyjne. Do używania sprzętu wideo i robienia zdjęć są uprawnieni przedstawiciele prasy, posiadający akredytacje.

12. Wszelkie wypadki i szkody, które dotknęły widza na Hali należy bezzwłocznie zgłaszać organizatorom imprezy.

13. Każda osoba niszcząca lub szpecąca Stadion będzie pociągnięta do odpowiedzialności cywilnej obejmującej m. in. Obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Administratora na demontaż uszkodzonego urządzenia, zakupienie nowego urządzenia i jego zamontowanie. Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone na Hali (narażenie dobrego wizerunku klubu Administratora) w wyniku naruszenia zakazów ustalonych w pkt. 9 lub sprowokowania na Stadionie zamieszek albo w nich uczestniczenia.

14. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń Policji, służb porządkowych oraz zaleceń spikera.

15. Wszyscy widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnych z oznaczeniem abonamentu lub biletu.

16. Wejście na teren Stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji meczów piłki nożnej. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Stadionu każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad.

17. W stosunku do osób naruszających niniejszy regulamin może zostać wydany stały lub czasowy zakaz wstępu na Halę, oraz unieważnienie identyfikatorów i abonamentu. Okres zakazu wejścia na Stadion określa Administrator.

18. Administrator zastrzega sobie prawo unieważnienia identyfikatorów lub abonentów w wypadku uzasadnionego wniosku Policji i innych organów porządku publicznego.

UWAGA:

Podaje się do powszechnej wiadomości, że imprezy na Stadionie Miejskim mogą być monitorowane, a ich przebieg utrwalany na kasecie.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ

TRAWIASTĄ NA STADIONIE MIEJSKIM W KAMIENIU POMORSKIM

§1

1. Właścicielem boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą na Stadionie Miejskim w Kamieniu Pomorskim jest Gmina Kamień Pomorski

2. Boisko dzierżawione jest przez MGKS Gryf Kamień Pomorski (Dzierżawca) na podstawie umowy z Gminą Kamień Pomorski (Wydzierżawiający) na zajęcia treningowe oraz mecze sparingowe zgodnie z comiesięcznym harmonogramem.

3. Dzierżawca wyraża zgodę na udostępnianie boiska przez Wydzierżawiającego także innym podmiotom zgodnie z jego przeznaczeniem

4. Udostępnianie boiska przez Wydzierżawiającego nie może pozostawać w sprzeczności z zajęciami Dzierżawcy wskazanymi w comiesięcznym grafiku, który Dzierżawca przekazuje Wydzierżawiającemu.

5. Młodzież szkolna, gimnazjalna, ponadgimnazjalna z terenu Miasta i Gminy Kamień Pomorski uczestnicząca w rozgrywkach sportowych zwolniona jest z opłat za korzystanie z boiska.

§2

Osoby korzystające z boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą zobowiązane są do przestrzegania regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego oraz niniejszego regulaminu

§3

1. Boisko czynne jest codziennie w godzinach otwarcia Stadionu Miejskiego.

2. Prawo do korzystania z Boiska mają zorganizowane grupy sportowe po dokonanej wcześniej rezerwacji u administratora obiektu lub dzierżawcy Boiska i uiszczeniu opłaty za korzystanie z Boiska

3. Zorganizowane grupy młodzieżowe mogą korzystać z Boiska tylko pod opieką nauczyciela, instruktora lub osoby dorosłej, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

4. Wejście na Boisko możliwe jest tylko w stroju sportowym i obuwiu dostosowanym do gry
na sztucznej trawie (płaska podeszwa, korkotrampki, korki lane).

5. Wszyscy użytkownicy Boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o znajdujące się na nim urządzenia.

§4

1. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie Boiska alkoholu oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.

2. Przebywanie na terenie Boiska osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.

3. Na terenie Boiska obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

§5

1. Zabrania się wprowadzania i poruszania po Boisku rowerami i innymi pojazdami.

2. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą sprzęt i urządzenia boiska, bądź ich opiekunowie prawni, ponoszą odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia.

3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane
z Boiska oraz mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.

4. Nadzór nad Boiskiem oraz kontrolę realizacji zapisów niniejszego regulaminu pełni Dzierżawca (MGLKS GRYF) w porozumieniu z Administratorem Stadionu (MOSiR)

KALF

Pogoń Szczecin FS

Szkoła Tańca

  • keep.jpg