REGULAMIN OBIEKTU

- HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA

W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

 W KAMIENIU POMORSKIM

 

 

§ 1 

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady dostępności i korzystania z Hali Widowiskowo – Sportowej w Kamieniu Pomorskim.
 2. Hala Widowiskowo - Sportowa przeznaczona jest do przeprowadzania treningów, zajęć sportowych i rekreacyjnych, dydaktycznych zwanych dalej „Zajęciami” oraz organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i innych, w tym imprez masowych w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych zwanych dalej ,Imprezami".
 3. Podczas imprez i zajęć oprócz postanowień niniejszego Regulaminu obowiązują regulaminy opracowane przez ich organizatorów.
 4. Przeprowadzanie zajęć odbywa się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem wykorzystania pomieszczeń Hali Widowiskowo – Sportowej zatwierdzonym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim.

 

§ 2

 1. Administratorem Hali Widowiskowo - Sportowej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  w Kamieniu Pomorskim, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Hala Widowiskowo - Sportowa otwarta jest: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -200,
  w  soboty  w godzinach 10.00 -18.00.
 3. W skład obiektu Hali Widowiskowo – Sportowej wchodzą:
 1. Hala sportowa wraz z trybunami (boisko)
 2. szatnie z zapleczem sanitarnym (6 szatni)
 3. gabinety socjalne dla trenerów z zapleczem sanitarnym
 4. salka gimnastyczna
 5. salka fitness
 6. siłownia
 7. sauna
 1. Z pomieszczeń Hali Widowiskowo – Sportowej przeznaczonych do organizacji zajęć
  i treningów korzystać mogą podmioty uprawnione na podstawie zawartej umowy lub na podstawie ważnego biletu wstępu a w szczególności:
 1. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
 2. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 3. osoby fizyczne biorące,        
 4. zakłady pracy, instytucje i organizacje,
 5. dzieci i młodzież do lat 15 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką  osób pełnoletnich,
 6. kibice  wyłącznie  podczas  organizowanych  imprez sportowych  z  udziałem  publiczności
 1. W godzinach od 8.00 - 100 hala sportowa (boisko) udostępniona jest na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2
  w Kamieniu Pomorskim.
 2. Korzystanie z hali sportowej (boiska) po godz. 15.00 odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora MOSiR w Kamieniu Pomorskim.
 3. Za korzystanie z pomieszczeń Hali Widowiskowo – Sportowej pobierane  są  opłaty zgodne zobowiązującym cennikiem. Cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. W  przypadku organizowania imprez sportowych MOSiR w Kamieniu Pomorskim ma prawo do zmiany harmonogramu lub odwołania zajęć.

 

§ 3

 1. Na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej zainstalowany jest system monitoringu pozwalający na rejestrację:
 1. wizerunku każdej osoby wchodzącej do obiektu,
 2. przebiegu imprezy i zachowania publiczności (obraz i dźwięk),
 3. przebywania osób w pomieszczeniach służbowych i zapleczu obiektu,
 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali  Widowiskowo – Sportowej udzielają zgody na nagrywanie na potrzeby monitoringu bezpieczeństwa,

 

§ 4

 1. Za bezpieczeństwo podczas Imprez (w tym będących imprezami masowymi) w miejscu
  i w czasie ich trwania na terenie odpowiada organizator imprezy a podczas Zajęć – prowadzący te zajęcia (opiekun).
 2. Każdy korzystający z obiektu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem
  i przestrzegania jego zasad.
 3. Wszystkie  osoby  znajdujące  się  na terenie obiektu  Hali Widowiskowo – Sportowej winny   podporządkować się wskazówkom i uwagom administratora obiektu.
 4. Korzystający z pomieszczeń Hali Widowiskowo – Sportowej zobowiązani są do:
 1. pozostawienia okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, 
 2. założenia właściwego obuwia sportowego (czyste i niebrudzące nawierzchni, nie pozostawiające ciemnych rys),
 3. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu Hali Widowiskowo – Sportowej
 4. utrzymania czystości i porządku na terenie  Hali Widowiskowo – Sportowej,  w tym szatni  i pomieszczeniach  sanitarnych 
 5. podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 6. zgłaszania wszelkich uszkodzeń sprzętu, urządzeń i wyposażenia osobie prowadzącej zajęcia.
 1. Za grupy odbywające zajęcia treningowe i sportowe w części sportowej Hali Widowiskowo – Sportowej pełną odpowiedzialność biorą prowadzący zajęcia (opiekunowie grup, nauczyciele, instruktorzy, trenerzy, osoby wynajmujące pomieszczenia), zarówno w zakresie bezpieczeństwa uczestników jak i w zakresie wyrządzonych szkód materialnych
 2. Prowadzący zajęcia (opiekunowie grup, nauczyciele, instruktorzy, trenerzy, osoby wynajmujące pomieszczenia), odpowiadają za stan czystości i porządku w pomieszczeniach
  w trakcie zajęć na Hali Widowiskowo – Sportowej. 
 3. Prowadzący zajęcia zobowiązani są do zapoznania z regulaminem i jego przestrzegania przez osoby pozostające pod ich opieką.

 

§ 5

 1. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest za zgodą i pod opieką  prowadzącego  zajęcia  lub  osób,  którym  powierzono  mienie  pozostające  na wyposażeniu Hali Widowiskowo – Sportowej.
 2. Przebywającym na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej zabrania się w szczególności:
 1. palenia papierosów i e - papierosów,
 2. spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających,
 3. przebierania się poza szatnią,
 4. wchodzenia i wychodzenia z hali poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 5. wchodzenia na parkiet hali sportowej, do pomieszczeń gdzie odbywają się zajęcia sportowe
  w innym stroju i obuwiu niż sportowe,
 6. wprowadzania   zwierząt,   pojazdów   (rowerów,   desek,   wózków,   skuterów)   oraz
  przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie 
 7. przebywania widzów poza obrębem trybun.
 1. Zajęcia  grup  szkolnych  korzystających z Hali Widowiskowo – Sportowej powinny  odbywać  się w obecności nauczyciela. Wejście grupy na Halę powinno odbywać się za jego zgodą.
 2. Osoby, które nie biorą bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie, rodzice) mogą przebywać jedynie na widowni lub w wydzielonej części obiektu.
 3. Osobom, które nie biorą bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (kibice, widzowie, rodzice) zabrania się wchodzenia w obuwiu zewnętrznym do miejsc przeznaczonych do realizacji zajęć, w szczególności na parkiet hali sportowej (boiska). 
 4. Za wartościowe  przedmioty  pozostawione  w  szatniach  administrator  obiektu  nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Osoby  naruszające  porządek  publiczny  lub  przepisy  niniejszego  regulaminu  będą usuwane z terenu Hali Widowiskowo – Sportowej.
 6. Administrator i obsługa Hali Widowiskowo – Sportowej sprawuje nadzór nad   przestrzeganiem   niniejszego regulaminu.  Wszystkie  osoby przebywające na terenie  Hali Widowiskowo – Sportowej  zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
 7. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do administratora  Hali Widowiskowo – Sportowej.

 

§ 6

 1. Na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej dozwolone jest poruszanie się jedynie dostępnymi ciągami komunikacyjnym, które nie zostały zastrzeżone dla obsługi obiektu lub konkretnej imprezy, oraz przebywanie w miejscach tylko do tego wyznaczonych.
 2. Na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej obowiązują ogólne zasady bezpieczeństwa na zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych.
 3.  Zabrania się wnoszenia na teren  Hali Widowiskowo – Sportowej:
  1. materiałów niebezpiecznych
  2. jakiejkolwiek broni i innych niebezpiecznych przedmiotów;
  3. wyrobów pirotechnicznych oraz innych podobnie działających i pożarowo niebezpiecznych;
  4. alkoholu, środków odurzających i psychotropowych;
  5. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących i farbujących;
  6. materiałów reklamowych, za wyjątkiem dopuszczonych uprzednio za pisemną zgodą administratora;
 1. Zabrania się przebywania na terenie Hali Widowiskowo – Sportowej, w czasie poza zajęciami lub imprezami, w tym w holach, wejściach, częściach stanowiących ciągi komunikacyjne.
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z hali widowiskowo-sportowej oraz z jej wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje uczestników zajęć sportowych.

 

§ 7

 1. Regulamin Hali Widowiskowo – Sportowej jest dostępny przy wejściach na teren obiektu, na stronie internetowej: www.mosir-kamien.pl oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Wolińska 9. 72-300 Kamień Pomorski.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim

 

Wydarzenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz imprez

Oferta

KALF

13 kwietnia 2022
MOSiR w Kamieniu Pomorskim zaprasza dzieci wieku od 4 do
14 stycznia 2022
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim wraz z

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KAMIENIU POMORSKIM

Nowy Regulamin Hali Widowiskowo - Sportowej w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji w Kamieniu Pomorskim

16 stycznia 2020

OSTATNIE AKTUALNOŚCI