PROCEDURY KORZYSTANIA Z „ORLIKA”

 w związku z wystąpieniem stanu epidemii  Covid-19

 

           W związku z wystąpieniem stanu epidemii Covid-19, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim ustanawia procedury korzystania z boiska wielofunkcyjnego „Orlik”:

1.  Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego „Orlik” jest możliwe po wcześniejszym poinformowaniu pracowników MOSiR oraz pod następującymi wymogami.

 1. W przypadku indywidualnego sprzętu treningowego osoby w trakcie zajęć sportowych korzystają z własnego sprzętu.
 2. Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przez osoby wchodzące i opuszczające obiekt.

2.    Prowadzenie zajęć sportowych:

 1. Zajęcia sportowe (treningi, mecze, etc.) na „Orliku” odbywają się w oparciu o grafik, zaakceptowanego przez MOSiR
 2. Warunkiem skorzystania z „Orlika” jest dokonanie wcześniejszej rezerwacji: telefonicznie (pod numerem 91 38 42 27) lub drogą mailową hala@mosir-kamien.pl
 3. Między kolejnymi grupami musi być zachowany 15 minutowy odstęp w celu zmniejszenia kontaktu pomiędzy uczestnikami kolejnych grup.
 4. Kolejne grupy uczestników oczekują na wejście na płytę boiska w wyznaczonym miejscu. Zalecane jest niegrupowanie i zachowywanie dystansu minimum 2 metrów.
 1. Uczestnicy realizujący zajęcia  w grupach (grupa powyżej 2 osób) wyznaczają spośród siebie osobę do reprezentowania grupy tzw. „Opiekuna”.
 2. Opiekun zobowiązany jest do:
 1. sporządzenia listy uczestników zajęć sportowych (podając imię, nazwisko i nr kontaktowy do każdej osoby). Lista jest przekazywana pracownikowi MOSiR. W przypadku osoby niepełnoletniej podawany jest kontakt rodzica lub opiekuna prawnego
 2. zapewnienia, że udział w zajęciach biorą jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3.    Każdy uczestnik zajęć sportowych ma obowiązek zapoznania się z powyższymi procedurami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Nie zastosowanie się do procedur będzie równoznaczne z zakazem korzystania z obiektu.

 1. W każdym momencie powyższe procedury mogą zostać doprecyzowane zgodnie z potrzebami korzystających lub wymogami sanitarnymi.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kamieniu Pomorskim

 

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 poz. 1) informuję, że:

1) W związku z faktem pobrania Pana/ Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z obiektów będących po zarządem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim, administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w   Kamieniu Pomorskim z siedzibą pod adresem: 72-400 Kamień Pomorski, Wolińska 9.

2) Przetwarzanie Pana/Pani danych następuje z uwagi na występowanie stanu epidemii Covid -19 i przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS Cov- 2,

3) Przetwarzane będą następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu.

4) Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawnione innym podmiotom.

5) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora Danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

7) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres występowania stanu epidemii Covid -19 i zagrożenia rozprzestrzenianiu się wirusa SARS Cov- 2

9) Może Pan/Pani skontaktować się z Administratora Danych pisząc na jego adres korespondencyjny lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: 

10) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim pod adresem: iodo@kamienpomorski.pl

 

Wydarzenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz imprez

Oferta

KALF

13 kwietnia 2022
MOSiR w Kamieniu Pomorskim zaprasza dzieci wieku od 4 do
14 stycznia 2022
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim wraz z

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KAMIENIU POMORSKIM

PROCEDURY KORZYSTANIA Z „ORLIKA”

26 czerwca 2020

OSTATNIE AKTUALNOŚCI