PROCEDURY

KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ

- HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ

W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

W KAMIENIU POMORSKIM

 w związku z wystąpieniem stanu epidemii  Covid-19

 

 

           W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim umożliwia korzystanie z hali sportowej,

           Począwszy od dnia 20 maja 2020 r. umożliwione będzie korzystanie z pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej:

a) Sali gimnastycznej „Lustrzana”

b) hali głównej sportowej

      Siłownia pozostaje nieczynna.

      Korzystanie z pomieszczeń będzie możliwe po uzyskaniu zgody Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (administratora obiektu) oraz pod następującymi wymogami:

1.  W pomieszczeniach na hali widowiskowo - sportowej może przebywać jednocześnie:

a) Sala gimnastyczna „Lustrzana” -  maksymalnie 12 osób + 2 trenerów

b) hala główna sportowa  -   maksymalnie 24 osoby + 2 trenerów

      nie wliczając w to pracowników MOSiR.

2.   Na hali sportowej umożliwia się organizację zajęć treningowych na całej płycie głównej lub na dwóch wydzielonych zewnętrznych sektorach (sektor środkowy jako bufor pozostawia się pusty) z zastrzeżeniem, że na każdym sektorze może przebywać maksymalnie 12 osób +1 trener.

  1. Korzystający z pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej prowadzą zajęcia sportowe
    z zachowaniem dystansu społecznego (minimum 2 metry).

4.   Administrator hali sportowej ustala grafik zajęć treningowych dla poszczególnych grup po wcześniej rezerwacji w drodze kontaktu telefonicznego (pod numerem 91 38 42 27) lub mailowy hala@mosir-kamien.pl

5.   Pierwszeństwo korzystania z pomieszczeń mają zajęcia z udziałem dzieci i młodzieży oraz organizowane przez stowarzyszenia, kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe działające na terenie Gminy Kamień Pomorski.

6. W przypadku indywidualnego sprzętu treningowego osoby w trakcie zajęć sportowych korzystają z własnego sprzętu.

7.   Nie będzie możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza wyznaczonym WC).

8.  Obowiązkowa jest dezynfekcja rąk przez osoby wchodzące i opuszczające obiekt, za pomocą środków dezynfekcji zapewnionych przez Administratora znajdujące się w holu głównym hali sportowej.

9. Między kolejnymi grupami musi być zachowany 15 minutowy odstęp w celu zmniejszenia kontaktu pomiędzy kolejnymi grupami uczestników.

10. Kolejni uczestnicy oczekują na wejście do hali widowiskowo - sportowej przed głównym wejściem do budynku. Zalecane jest niegrupowanie się przed obiektem i zachowywanie dystansu minimum 2 metrów.

11. Organizator zajęć (trener lub osoba odpowiedzialna za każdą grupę) zobowiązany jest do wprowadzenia i wyprowadzenia uczestników zajęć treningowych do i z budynku hali. Rodzice dzieci pozostają na zewnątrz budynku.

  1. Uczestnicy w drodze na zajęcia kierowani są bezpośrednio do pomieszczeń hali, drogą wytyczoną przez Administratora.
  2. Obowiązuje noszenie maseczki w drodze na obiekt sportowy i w trakcie przebywania
    w jego obrębie.
  3. Organizator zajęć (trener lub osoba odpowiedzialna za grupę) jest zobligowana do sporządzenia  listy uczestników zajęć sportowych. Lista może być przekazana do wglądu Administratorowi.
  1. Organizator zajęć ma obowiązek zapewnienia udziału w zajęciach jedynie osób zdrowych, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz zebrania oświadczeń od uczestników potwierdzających ich stan zdrowia (zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszego dokumentu).
  2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z powyższymi procedurami i zobowiązuje się do ich przestrzegania, jednocześnie organizator zajęć zobowiązany jest do egzekwowania od uczestników przestrzegania procedur.

      W każdym momencie powyższe procedury mogą zostać doprecyzowane zgodnie z potrzebami korzystających lub wymogami sanitarnymi.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH / w związku ze zgłoszeniem dziecka na zajęcia sportowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarz imprez

Oferta

KALF

20 maja 2020
PROCEDURY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ - HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ W
08 maja 2020
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich spragnionych ruchu na

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KAMIENIU POMORSKIM

PROCEDURY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ

20 maja 2020

OSTATNIE AKTUALNOŚCI